: : váš účet : :

Obchodní podmínky

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i
fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Prodávající


Fakturační adresa:


VAPO Litomyšl s. r. o.
Pohodlí , Litomyšl 57001
570 01 LITOMYŠL
IČO: 26009617
DIČ : CZ26009617


Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové oddíl C, vložka 19817.


objednávka

 1. Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního
  systému na www.vapo-litomysl.cz písemnou formou: e-mailem (včetně objednávky
  přes e-shop), poštou.
  Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č.
  108/2000 CFU ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na
  dálku.
 2. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a
  fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO,
  DIČ, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, (objednávka
  prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky).
  Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 CFU
  použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a
  nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).
 3.  Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému
  prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a
  spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) se prodávající zkontaktuje se
  spotřebitelem. Ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu,
  nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je
  objednávka pro spotřebitele závazná.
 4. 4.Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1.
  kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, t.j v den, kdy se ověřuje objednávka u
  spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou ( e-mailem).
  Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou.
  Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný dokladu storna pro prodávajícího a
  zastavení vyřizování objednávky.


I. Dodací lhůty

 1. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Termín dodávky nebo odběru
  zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky.
 2. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 3 do 10 dnů od data ověření
  objednávky.
 3. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k
  dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší.


II. Cena, platební podmínky a přepravné

 1. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku
  mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo
  změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod .. Platná cena
  produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.
 2. Spotřebitel hradí platbu v hotovosti, dobírkou nebo platební kartou.
 3. Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + dopravné a případně
  cenu dobírky.
 4. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo
  při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:
  a) kurýrem (zasilatelskou službou PPL) - cena je stanovena dle ceníku společnosti
  PPL, jejíž služby využíváme a nezávisí na vzdálenosti ale od hmotnosti produktu.
  b) osobním odběrem (klient neplatí dopravní náklady)
 5. Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější variantu dopravy.

Možnosti platby:dopravci

 • dobírka
 • platební karta

Možnosti dopravy:

 • PPL Packeta Home, cena při záloze 85Kč
 • PPL Packeta Home dobírka cena 155 Kč


III. přebírání zboží

 1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na
  objednávce.
 2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a
  kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je
  povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou
  společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na
  množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.
 3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny produktu.
  Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má
  produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen
  produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za
  každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za
  produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě
  nepřešlo na spotřebitele.
 5. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí
  spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.


IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1.
  kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj v den, kdy se ověřuje objednávka u
  spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou ( e-mailem).
 2. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14
  pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno
  písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu,
  spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s
  produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na
  vrácení produktu nese spotřebitel.
  Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s
  produktem musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty, týkající se předmětného
  produktu (doklad o nabytí a pod.), Které obdržel při jeho koupi.
  Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.
 3. Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení smlouvy cenu zaplacenou za produkt, kterou spotřebitel uhradil za produkt vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět.
 4. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:
  •  pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit
  • jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit
 5. V případě akceptování požadavku spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 7 pracovních dnů, má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 30% z fakturované (vystavené) peněžní částky.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část jestliže:
  • produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět
  • změnila se cena dodavatele produktu
  • vystavená cena produktu byla chybná

V. Záruka a servis

 1. Obecně je záruční doba stanovena na 24 měsíců. Spotřebitelem je osoba, která při
  uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
  činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupený a zaplacený u
  prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit reklamované
  produkt čistý, v originálním balení, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu
  prodávajícímu.
 2. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo záměrným poškozením
  výrobku, nedodržováním návodu na údržbu, přechováváním produktu v nevhodných
  podmínkách. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a
  nesprávným zacházením.
 3. V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit
  prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na
  základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování
  reklamace.


VI. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k
  osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně
  náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto
  případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud
  spotřebitel již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se
  nedohodnou jinak.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje
  spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.
 3. Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se
  seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi
  souhlasí.
  Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za
  ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku
  nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.
  Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanovené v dobré víře, za
  účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi
  prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České
  republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to
  zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části
  příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.
  Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č.
  634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při
  podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Z.z ve znění pozdějších
  předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.
  Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z
  neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo
  Občanského zákoníku.
 4. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku -
  telefonickou, (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace,
  zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a
  závaznou pro obě smluvní strany.


Ochrana osobních údajů a soukromí
Kupující při vyplnění objednávkového formuláře bere na vědomí a prohlašuje, že byl
poučen podle zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.

Pohodlí, 570 01 Litomyšl
tel. +420 461 631 319
IČO 26009617
DIČ CZ26009617
 

Log in or vytvořit účet

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.